Wedding celebrations of Sandhya & Srinath @ Chennai .

Shot by - www.smilesanddreams.com